aanmelden
Site van de FSA van de FPPWFacultaire studentenadministratie FPPW
Contact | Print  

Algemene informatie over examens

info geldig voor academiejaar 14-15 - [klik hier voor de info geldig voor academiejaar 13-14]
Op deze pagina wordt frequent verwezen naar artikels in het OER (onderwijs- en examenreglement).

De examencommissies (art. 62, 67 en 71 OER)

Er zijn twee soorten examencommissies: de examencommissie per deliberatiepakket (vroegere studiejaar) en de examencommissie per opleiding (die dus over de volledige opleiding oordeelt).

De examencommissie per deliberatiepakket is aan deze faculteit samengesteld uit de lesgevers van alle opleidingsonderdelen van dat deliberatiepakket die in de studiegids opgenomen zijn. Lesgevers van zogenaamde "vrije" keuzeopleidingsonderdelen, maken geen deel uit van de examencommissie per deliberatiepakket.

De examencommissie per opleiding bestaat uit de voorzitter en secretaris van de examencommissie per deliberatiepakket van die opleiding, aangevuld met de onderwijsdirecteur.

Het permanent examensecretariaat (art. 55 OER)

Het permanent examensecretariaat van alle opleidingen van de faculteit wordt waargenomen door de FDO (voorheen FSA). Het fungeert als meldings- en informatiecel voor alle bij de examens betrokken partijen. Aan het examensecretariaat wordt onder andere gemeld:

Inschrijven voor de 1e examenperiode? (art.55 OER)

Men is automatisch ingeschreven voor deelname aan de examens. Het is bijgevolg niet meer nodig zich nog voor de examens in te schrijven. De faculteit kan wel vragen dat de studenten hun deelname formeel zouden bevestigen. Dat is vooral gebruikelijk in de lerarenopleiding.

Wat bij een geïndividualiseerd traject?

Het is momenteel niet mogelijk examenkalenders samen te stellen waarbij overlap vermeden wordt tussen 2 examens voor studenten met een GIT. Bij overlap kan de student het opleidingsonderdeel dat later in de opleiding ingepland is, tijdens de inhaalexamens afleggen (zie ook Examens die overlappen).

Bijzonder statuut (art. 24 OER)

Studenten kunnen het bijzonder statuut aanvragen dat kan worden toegekend op basis van: De student die meent aanspraak te kunnen maken op het bijzonder statuut, dient een gemotiveerde aanvraag in bij de Rector via het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier tegen de voorziene deadline.

In functie van de reden waarom het bijzonder statuut aan de student werd verleend en in onderling akkoord tussen de verantwoordelijk lesgever en de student, kunnen één of meerdere van volgende faciliteiten worden verleend:

Een student met het bijzonder statuut kan examenfaciliteiten hier aanvragen

Werkstudentenstatuut (art. 25 OER)

Studenten kunnen zich per academiejaar bij de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's laten registreren als werkstudent door middel van het daartoe voorziene formulier. Zij dienen daarbij een bewijsstuk of attest voor te leggen dat bevestigt dat zij voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of voor minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen.

De faculteitsraad heeft op 17 juni 2009 beslist dat de werkstudenten volgende faciliteiten kunnen aanvragen bij de lesgever:

Een student met het werkstudentenstatuut kan examenfaciliteiten hier aanvragen

Hoeveel tijd moet er zijn tussen 2 examens?

In het onderwijs- en examenreglement wordt nergens expliciet vastgelegd hoeveel tijd er tussen 2 examens moet zijn. Er wordt enkel gesproken over een billijke spreiding (art. 55 OER).
Bij het opstellen van de examenkalender wordt in de mate van het mogelijke (beschikbaarheid lokalen, lesgevers) gestreefd naar een maximale spreiding van de examens. De faculteitsraad heeft bovendien intern volgende regel vastgelegd in verband met de reguliere examens (dus niet voor inhaalexamens) (20 mei 2009, als wijziging van de beslissingen van de Verenigde examencommissies van 10 december 2003 en 21 februari 2007):

Examens die overlappen

Bijvoorbeeld bij studenten met een GIT kan het voorkomen dat bepaalde examens samenvallen, of dat er geen 12 uur is tussen de aanvang van twee examens (zie ook Hoeveel tijd moet er zijn tussen 2 examens?). Bij beslissing van de faculteitsraad van 20 mei 2009 is bepaald dat bij een overlap tussen twee examens, voorrang dient te worden gegeven aan het opleidingsonderdeel dat vroeger in het modeltraject is geprogrammeerd.
Bijvoorbeeld: Een student doet een GIT met opleidingsonderdelen uit het 1e en 2e deel van het modeltraject bachelor psychologie. In het examenrooster is er overlap tussen Statistiek I en Psychiatrie, respectievelijk uit het 1e en het 2e deel van het modeltraject. Vermits Statistiek I in het programma van de bachelor psychologie vroeger geprogrammeerd is dan Psychiatrie (in het 1e deel van het modeltraject versus in het 2e deel), moet voorrang gegeven worden aan het examen van Statistiek I en moet deelgenomen worden aan het inhaalexamen van Psychiatrie

De student moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. Dat kan door contact te nemen met de betrokken lesgever of het secretariaat van de vakgroep. Nadat in onderling overleg een nieuwe datum bepaald is, moet de verplaatsing van het examen ook gemeld worden door middel van het elektronisch invulformulier op onze homepagina. De student geeft de inhaaldatum door aan de FDO, liefst via e-mail naar fdo.PP@UGent.be. Vermeld in die mail zeker naam, studentennummer, opleidingsonderdeel en nieuwe datum.

Inhaalexamens vallen doorgaans in de laatste dagen van de ondervragingsperiode.

Ziek vallen of een situatie van overmacht tijdens de examenperiode (art. 76)

bij periodegebonden evaluatie

In bepaalde gevallen kan een examen dat men wegens ziekte of overmacht mist, ingehaald worden. Volgende procedure werd door de faculteit vastgelegd:

bij niet-periodegebonden evaluatie

Indien een student om ernstige redenen niet kan deelnemen aan een onderdeel van niet-periodegebonden evaluatie, waarvan de datum en de vorm vooraf is aangekondigd, geldt volgende procedure:

Niet deelnemen aan een aantal examens

Studenten wensen soms hun examens over meerdere examenperiodes te spreiden en leggen bijgevolg niet voor elk vak examen af. Het volstaat de afwezigheid te melden door middel van het elektronisch invulformulier.
Wat zijn de gevolgen van niet deelnemen aan examens?

Examens afleggen buiten de examenperiode

Naast studenten met het bijzonder statuut (art. 24) kunnen bepaalde groepen studenten, in samenspraak met de lesgever, examens afleggen buiten de examenperiode (beslissing faculteitsraad 21/09/2011). Het gaat hier om studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten.
Examens over practica of oefeningen kunnen georganiseerd worden in de periodes die voorbehouden zijn voor inhaalactiviteiten en in het zomerreces.

Gewichten van de opleidingsonderdelen en gewogen gemiddelde

Het gewicht van een opleidingsonderdeel is gelijk aan het aantal studiepunten. Het gewogen gemiddelde op 1000 wordt berekend door het resultaat van de verschillende opleidingsonderdelen telkens te vermenigvuldigen met het aantal studiepunten, dit samen te tellen en deze som vervolgens te delen door het product van de som van het aantal studiepunten en 0,02.

Slagen voor een deliberatiepakket (art. 68)

Krachtens artikel 68 van het onderwijs- en examenreglement dient een student voor elk opleidingsonderdeel minstens 10/20 te behalen om voor het deliberatiepakket te kunnen slagen.

Een student ingeschreven voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding (in de praktijk vaak 1e deel van het modeltraject, het vroegere 1e studiejaar) kan evenwel ook slagen als die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 1. het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding;
 2. de student heeft een maximaal tekort van 1 procent op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Een trukje om dit te berekenen: vermenigvuldig het totale tekort met het aantal studiepunten van de betrokken opleidingsonderdelen; het product mag, bij een deliberatiepakket van precies 60 studiepunten, ten hoogste 12 zijn;
 3. de student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald;
 4. de student heeft in het betreffende deliberatiepakket maximaal twee opleidingsonderdelen waarop minder dan 10/20 werd behaald;
 5. de student behaalde een totaal van minimaal 50 procent voor het deliberatiepakket
 6. de student heeft geen tekort voor:
  • in de bachelor psychologie: Statistiek I of Methodologie;
  • in de bachelor pedagogische wetenschappen: Statistiek I
  De faculteitsraad heeft immers op 9 juli 2008 beslist dat bovenstaande opleidingsonderdelen uitgesloten worden van compensatie.
Indien de student na toepassing van bovenstaande criteria niet slaagt, kan de examencommissie gemotiveerd beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard.

Slagen voor een opleiding (art. 72)

Een student is geslaagd voor een opleiding indien hij voor alle af te leggen opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald (cf. artikel 58) en/of geslaagd is verklaard voor alle deliberatiepakketten behorende tot de betreffende opleiding (cf. artikel 68). Een student ingeschreven voor een master-na-bacheloropleiding, kan bovendien voor die opleiding slagen indien die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: Let wel: deze regeling geldt niet voor de specifieke lerarenopleiding.

Graad van verdienste (art. 74)

De grenzen voor het behalen van een graad van verdienste van de opleiding worden als volgt vastgelegd:

Bijkomende deliberatie en proclamatie na 1e semester (art. 63)

In het academiejaar 2014-2015 wordt op 6 februari 2015 een bijkomende deliberatie gehouden voor Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, moeten deze deliberatie expliciet en ten laatste op 31 januari aanvragen via een formulier [klik hier om het formulier te downloaden] Let wel: wie niet slaagt, kan niet deelnemen aan de tweedesemesterexamenperiode, wel aan de tweedekansexamenperiode (augustus - september).

Studenten uit een bacheloropleiding, een schakel- of een voorbereidingsprogramma die enkel voor de opleiding enkel nog opleidingsonderdelen uit het 1e semester moeten afleggen, worden automatisch gedelibereerd.

Meedelen van de examenresultaten

Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via Oasis. Daar kan de student, vanaf een welbepaald tijdstip, zelf de puntenlijst downloaden en afdrukken (bij "curriculum"). Studenten die het diploma van master behalen, kunnen deelnemen aan de promotieplechtigheid. Die vindt plaats Inschrijven voor deze plechtigheden is verplicht

Inschrijven of uitschrijven voor de 2e examenperiode?

Bij inschrijving op de rol van de Universiteit is men automatisch ingeschreven voor deelname aan de examens van zowel 1e als 2e examenperiode. Het is dus niet nodig daar speciaal voor in te schrijven. 

Reacties op de inhoud: fsappw@UGent.be. Laatste wijziging op 03/12/2014 13u30.