aanmelden
Site van de FSA van de FPPWFacultaire studentenadministratie FPPW
Contact | Print  

Algemene informatie over examens

info geldig voor academiejaar 14-15 - [klik hier voor de info geldig voor academiejaar 13-14]
Op deze pagina wordt frequent verwezen naar artikels in het OER (onderwijs- en examenreglement).

Voor de examens

Tijdens de examens

Na de examens

Stroomschema "Wat na de examens van het 1e semester"

De examencommissies (art. 62, 67 en 71 OER)

Er zijn twee soorten examencommissies: de examencommissie per deliberatiepakket (vroegere studiejaar) en de examencommissie per opleiding (die dus over de volledige opleiding oordeelt).

De examencommissie per deliberatiepakket is aan deze faculteit samengesteld uit de lesgevers van alle opleidingsonderdelen van dat deliberatiepakket die in de studiegids opgenomen zijn. Lesgevers van zogenaamde "vrije" keuzeopleidingsonderdelen, maken geen deel uit van de examencommissie per deliberatiepakket.

De examencommissie per opleiding bestaat uit de voorzitter en secretaris van de examencommissie per deliberatiepakket van die opleiding, aangevuld met de onderwijsdirecteur.

Bij wie kan ik terecht voor administratieve vragen over de examens?

Het permanent examensecretariaat (art. 55 OER) van alle opleidingen van de faculteit wordt waargenomen door de FDO (voorheen FSA). Het fungeert als meldings- en informatiecel voor alle bij de examens betrokken partijen. Aan het examensecretariaat wordt onder andere gemeld:

Inschrijven voor de examens? (art.55 OER)

Men is automatisch ingeschreven voor deelname aan de examens. Het is bijgevolg niet meer nodig zich nog voor de examens in te schrijven. De faculteit kan wel vragen dat de studenten hun deelname formeel zouden bevestigen. Dat is vooral gebruikelijk in de lerarenopleiding.

Wat bij een geïndividualiseerd traject?

Het is momenteel niet mogelijk examenkalenders samen te stellen waarbij overlap vermeden wordt tussen 2 examens voor studenten met een GIT. Bij overlap kan de student het opleidingsonderdeel dat later in de opleiding ingepland is, tijdens de inhaalexamens afleggen (zie ook Examens die overlappen).

Bijzonder statuut (art. 24 OER)

Studenten kunnen het bijzonder statuut aanvragen dat kan worden toegekend op basis van: De student die meent aanspraak te kunnen maken op het bijzonder statuut, dient een gemotiveerde aanvraag in bij de Rector via het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier tegen de voorziene deadline.

In functie van de reden waarom het bijzonder statuut aan de student werd verleend en in onderling akkoord tussen de verantwoordelijk lesgever en de student, kunnen één of meerdere van volgende faciliteiten worden verleend:

Een student met het bijzonder statuut kan examenfaciliteiten hier aanvragen

Werkstudentenstatuut (art. 25 OER)

Studenten kunnen zich per academiejaar bij de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's laten registreren als werkstudent door middel van het daartoe voorziene formulier. Zij dienen daarbij een bewijsstuk of attest voor te leggen dat bevestigt dat zij voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of voor minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen.

De faculteitsraad heeft op 17 juni 2009 beslist dat de werkstudenten volgende faciliteiten kunnen aanvragen bij de lesgever:

Een student met het werkstudentenstatuut kan examenfaciliteiten hier aanvragen

Hoeveel tijd moet er zijn tussen 2 examens?

In het onderwijs- en examenreglement wordt nergens expliciet vastgelegd hoeveel tijd er tussen 2 examens moet zijn. Er wordt enkel gesproken over een billijke spreiding (art. 55 OER).
Bij het opstellen van de examenkalender wordt in de mate van het mogelijke (beschikbaarheid lokalen, lesgevers) gestreefd naar een maximale spreiding van de examens. De faculteitsraad heeft bovendien intern volgende regel vastgelegd in verband met de reguliere examens (dus niet voor inhaalexamens) (20 mei 2009, als wijziging van de beslissingen van de Verenigde examencommissies van 10 december 2003 en 21 februari 2007):

Examens die overlappen

Bijvoorbeeld bij studenten met een GIT kan het voorkomen dat bepaalde examens samenvallen, of dat er geen 12 uur is tussen de aanvang van twee examens.Bij beslissing van de faculteitsraad van 20 mei 2009 is bepaald dat bij een overlap tussen twee examens, voorrang dient te worden gegeven aan het opleidingsonderdeel dat vroeger in het modeltraject is geprogrammeerd.
Bijvoorbeeld: Een student doet een GIT met opleidingsonderdelen uit het 1e en 2e deel van het modeltraject bachelor psychologie. In het examenrooster is er overlap tussen Statistiek I en Psychiatrie, respectievelijk uit het 1e en het 2e deel van het modeltraject. Vermits Statistiek I in het programma van de bachelor psychologie vroeger geprogrammeerd is dan Psychiatrie (in het 1e deel van het modeltraject versus in het 2e deel), moet voorrang gegeven worden aan het examen van Statistiek I en moet deelgenomen worden aan het inhaalexamen van Psychiatrie

De student moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. Dat kan door contact te nemen met de betrokken lesgever of het secretariaat van de vakgroep. Nadat in onderling overleg een nieuwe datum bepaald is, moet de verplaatsing van het examen ook gemeld worden door middel van het elektronisch invulformulier op onze homepagina. De student geeft de inhaaldatum door aan de FDO, liefst via e-mail naar fdo.PP@UGent.be. Vermeld in die mail zeker naam, studentennummer, opleidingsonderdeel en nieuwe datum.

Inhaalexamens vallen doorgaans in de laatste dagen van de ondervragingsperiode.

Ziek vallen of een situatie van overmacht tijdens de examenperiode (art. 76)

bij periodegebonden evaluatie

In bepaalde gevallen kan een examen dat men wegens ziekte of overmacht mist, ingehaald worden. Volgende procedure werd door de faculteit vastgelegd:

bij niet-periodegebonden evaluatie

Indien een student om ernstige redenen niet kan deelnemen aan een onderdeel van niet-periodegebonden evaluatie, waarvan de datum en de vorm vooraf is aangekondigd, geldt volgende procedure:

Niet deelnemen aan een aantal examens

Studenten wensen soms hun examens over meerdere examenperiodes te spreiden en leggen bijgevolg niet voor elk vak examen af. Het volstaat de afwezigheid te melden door middel van het elektronisch invulformulier.
Wat zijn de gevolgen van niet deelnemen aan examens?

Examens afleggen buiten de examenperiode

Naast studenten met het bijzonder statuut of het werkstudentenstatuut, kunnen bepaalde groepen studenten, in samenspraak met de lesgever, examens afleggen buiten de examenperiode (beslissing faculteitsraad 21/09/2011). Het gaat hier om studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten.
Examens over practica of oefeningen kunnen georganiseerd worden in de periodes die voorbehouden zijn voor inhaalactiviteiten en in het zomerreces.

Waarom zijn studiepunten zo belangrijk?

Studiepunten reflecteren de studielast (of studietijd) van de verschillende vakken. Hoe meer studiepunten, hoe zwaarder je vak. Dit speelt ook een rol bij deliberaties.
Studiepunten (SP) zijn belangrijk voor je leerkrediet, maar ook om je studierendement en -voortgang na te gaan. Indien jouw studievoortgang te traag verloopt, wordt jou een studievoortgangsmaatregel opgelegd. Voorbeeld: je hebt een studiepakket van 60 SP. Na de tweedekansexamenperiode behaalde je minder dan de helft van die SP. Dan wordt jou een bindende voorwaarde opgelegd (zie art. 22 par 1 van het OER). Dit houdt in dat je in het volgend academiejaar minstens voor de helft van de opgenomen SP moet slagen, anders mag je je het academiejaar nadien niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.

Gewichten van de opleidingsonderdelen en gewogen gemiddelde

Het gewicht van een opleidingsonderdeel is gelijk aan het aantal studiepunten. Het gewogen gemiddelde op 1000 wordt berekend door het resultaat van de verschillende opleidingsonderdelen telkens te vermenigvuldigen met het aantal studiepunten, dit samen te tellen en deze som vervolgens te delen door het product van de som van het aantal studiepunten en 0,02.

Wat is een deliberatiepakket? (art. 67, OER)

Dat is een vastgelegd geheel van vakken dat kan gedelibereerd worden. Dit is enkel mogelijk bij een diplomadoelcontract. Deliberatiepakketten worden chronologisch samengesteld, zo goed mogelijk aansluitend bij het voltijdse modeltraject van de opleiding.
De term curriculum wordt gebruikt om voor een individuele student het vakkenpakket per academiejaar aan te duiden. Je curriculum kan samenvallen met een modeltrajectjaar. Een voltijds modeltrajectjaar bestaat meestal uit 60 studiepunten. De meeste studenten die zich voor de eerste keer een bacheloropleiding inschrijven, starten met een dergelijk traject.

Slagen voor een deliberatiepakket (art. 68)

Krachtens artikel 68 van het onderwijs- en examenreglement dient een student voor elk opleidingsonderdeel minstens 10/20 te behalen om voor het deliberatiepakket te kunnen slagen.

Een student ingeschreven voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding (in de praktijk vaak 1e deel van het modeltraject, het vroegere 1e studiejaar) kan evenwel ook slagen als die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 1. het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding;
 2. de student heeft een maximaal tekort van 1 procent op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Een trukje om dit te berekenen: vermenigvuldig het totale tekort met het aantal studiepunten van de betrokken opleidingsonderdelen; het product mag, bij een deliberatiepakket van precies 60 studiepunten, ten hoogste 12 zijn;
 3. de student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald;
 4. de student heeft in het betreffende deliberatiepakket maximaal twee opleidingsonderdelen waarop minder dan 10/20 werd behaald;
 5. de student behaalde een totaal van minimaal 50 procent voor het deliberatiepakket
 6. de student heeft geen tekort voor:
  • in de bachelor psychologie: Statistiek I of Methodologie;
  • in de bachelor pedagogische wetenschappen: Statistiek I
  De faculteitsraad heeft immers op 9 juli 2008 beslist dat bovenstaande opleidingsonderdelen uitgesloten worden van compensatie.
Indien de student na toepassing van bovenstaande criteria niet slaagt, kan de examencommissie gemotiveerd beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard.

Slagen voor een opleiding (art. 72)

Een student is geslaagd voor een opleiding indien hij voor alle af te leggen opleidingsonderdelen een creditbewijs heeft behaald (cf. artikel 58) en/of geslaagd is verklaard voor alle deliberatiepakketten behorende tot de betreffende opleiding (cf. artikel 68). Een student ingeschreven voor een master-na-bacheloropleiding, kan bovendien voor die opleiding slagen indien die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: Let wel: deze regeling geldt niet voor de specifieke lerarenopleiding.

Graad van verdienste (art. 74)

De grenzen voor het behalen van een graad van verdienste van de opleiding worden als volgt vastgelegd:

Bijkomende deliberatie en proclamatie na 1e semester (art. 63)

In het academiejaar 2014-2015 wordt op 6 februari 2015 een bijkomende deliberatie gehouden voor Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, moeten deze deliberatie expliciet en ten laatste op 31 januari aanvragen via een formulier [klik hier om het formulier te downloaden] Let wel: wie niet slaagt, kan niet deelnemen aan de tweedesemesterexamenperiode, wel aan de tweedekansexamenperiode (augustus - september).

Studenten uit een bacheloropleiding, een schakel- of een voorbereidingsprogramma die enkel voor de opleiding enkel nog opleidingsonderdelen uit het 1e semester moeten afleggen, worden automatisch gedelibereerd.

Meedelen van de examenresultaten

Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via Oasis. Daar kan de student, vanaf een welbepaald tijdstip, zelf de puntenlijst downloaden en afdrukken (bij "curriculum"). Studenten die afstuderen in een masteropleiding, kunnen deelnemen aan de promotieplechtigheid. Die vindt plaats

Ik begrijp niet alles wat op mijn puntenlijst vermeld staat. Waar vind ik meer informatie?

Je kan terecht bij de studentenadministratie (09 264 62 66, fdo.PP@UGent.be) of de studiebegeleiders (09 264 64 50, studiebegeleiding.PP@UGent.be) voor meer uitleg over je puntenlijst.

Wat betekenen die codes naast mijn examencijfers?

Naast je examencijfer (= score) staat ook een code vermeld. Dit geeft aan of je al dan niet een creditbewijs hebt behaald (score = 10/20) en in welk academiejaar dat precies gebeurde. Uit de code kan je ook afleiden of het gaat om de eerste of de tweede examenkans. C = Creditbewijs: omdat je minstens 10/20 behaald hebt voor het vak. Bijv. C 14 1 betekent dat je in dit academiejaar (2014-2015) een creditbewijs hebt verworven bij je eerste examenkans. Indien je voor een vak in de tweedekansexamenperiode een credit behaalt, dan is de code C 14 2. Indien je een credit behaalt voor een vak, dan betekent dat dat je dat vak niet meer opnieuw moet afleggen om voor de opleiding te kunnen slagen.
Bij een vak waarvoor een beperkt tekort getolereerd werd, vind je de code GESL. Deze code wordt enkel toegekend bij deliberatie, dus in juli of september.
In een beperkt aantal specifieke opleidingen (bijv. permanente vorming, doctoraatsopleiding) werkt men met de code PASS/FAIL. Zonder dat er effectief punten gegeven worden voor het vak, behaalt de student een credit (PASS) of niet (FAIL). De code PASS wordt niet gebruikt in de bachelor- of masteropleidingen, noch in de schakel- en voorbereidingsprogramma"s of de lerarenopleiding.
Meer informatie over wat je op de puntenlijst ziet, vind je hier.

Wat zijn studievoortgangsmaatregelen? (art. 22, OER)

Dat zijn maatregelen ontwikkeld om de studievoortgang van studenten te reguleren of te bewaken. Dit gebeurt op verschillende niveaus: door het hoger onderwijs (leerkrediet, hier uitgelegd), door de UGent (artikel 22 van het OER, hier uitgelegd ), en door de faculteit zelf (via de GIT-regels en de volgtijdelijkheidsregels).

Hoe kan ik mijn studierendement berekenen?

Na elk semester kan je een inschatting maken van je studierendement zodat je indien nodig kan bijsturen. Je studierendement is immers belangrijk naar volgend academiejaar toe (bindende voorwaarden, GIT). Over deze onderwerpen vind je meer info op deze pagina.

Mijn puntenlijst geeft aan dat ik niet heb deelgenomen aan een examen (AFWE 0/20), terwijl ik het wél heb afgelegd. Wat moet ik doen?

Ik heb een grondig vermoeden dat een examencijfer op mijn puntenlijst niet correct is. Wat kan ik doen? (art. 95, OER)

We raden je aan om eerst naar het feedbackmoment van het betreffende vak te gaan. Indien je nadien nog steeds grondige redenen hebt om niet akkoord te zijn met je cijfer, dan kan je een procedure (intern beroep) aangaan om die examenbeslissing te laten herzien. De procedure is na te lezen in artikel 95 van het onderwijs- en examenreglement (zie pg. 70 van het OER). Let wel: dit moet altijd binnen 5 dagen na de bekendmaking van de resultaten gebeuren!
Weet dat je met klachten over de toepassing van onderwijs- en examenregels ook terecht kan bij de facultaire ombudspersoon. De contactgegevens vind je hier terug.

Ik wil mijn examenexemplaar inkijken, kan dat? (art. 61 par 1, OER)

Na elke examenperiode worden feedbackmomenten voorzien zodat de studenten onder begeleiding van de verantwoordelijke lesgever/assistent hun examenexemplaar/werkstukken kunnen inkijken. Een overzicht van de feedbackmomenten kan je terugvinden op deze site (onder examens > links de juiste examenperiode selecteren).

Ik kan niet aanwezig zijn op het feedbackmoment van een vak en maar ik wil toch mijn examenexemplaar inkijken. Kan dat? (art. 61 par 1, OER)

Indien je een wettige reden hebt voor jouw afwezigheid op het geplande feedbackmoment kan je na akkoord van de verantwoordelijke lesgever alsnog jouw examenexemplaar inkijken. Neem hiervoor contact met de verantwoordelijke lesgever.
Weet dat de kans klein is dat de verantwoordelijke lesgever dit toestaat. De FDO is niet in bezit van de examenexemplaren en kan dus niet tussenkomen.

Kan ik alle resultaten (examencijfers) overdragen naar de tweedekansexamenperiode? (art. 56 par 3, OER)

Enkel de resultaten van de vakken waarvoor je een credit behaald hebt, en van de vakken waarvoor een tekort getolereerd werd (die hebben de code GESL) worden naar volgende examenperiode(s) overgedragen.

Hoeveel examenkansen heb ik? (art. 56, OER)

Per academiejaar heb je voor elk vak twee examenkansen: één in respectievelijk de eerstesemester- of tweedesemesterexamenperiode, en één in de tweedekansexamenperiode.
Indien je geen credit verworven hebt voor een vak, word je automatisch geregistreerd voor een tweede examenkans (= herexamen). Indien je niet deelneemt aan het herexamen krijg je een 0/20 (AFWE) op je puntenlijst te zien.
Indien een tekort voor een bepaald vak getolereerd werd (naast het vak staat de code GESL), wordt het resultaat wel overgedragen naar de volgende examenperiode(s). Je mag evenwel in hetzelfde jaar deelnemen aan de tweedekansexamenperiode, maar dat is niet verplicht. Indien je voor je tweedekansexamen toch minder behaalt dan op je eerste examenkans, blijf je wel geslaagd voor dat deel van het modeltraject. De laatst behaalde score telt echter mee bij de berekening van je gemiddelde van de totale opleiding.
Indien je na de tweedekansexamenperiode niet slaagt voor bepaalde vakken, kan je je voor die vakken opnieuw inschrijven in volgend academiejaar en krijg je opnieuw twee examenkansen.
Weet dat examenkansen niet onbeperkt zijn als gevolg van de studievoortgangsmaatregelen.

Kan ik examenkansen of studiepunten opsparen als ik niet deelneem aan een examen?

Indien je je uitschrijft voor een examen, verlies je die examenkans. Per academiejaar heb je twee examenkansen. Indien je niet geslaagd bent na die twee kansen, ben je ook de studiepunten voor dat vak definitief kwijt.
Je kan je voor het vak opnieuw inschrijven in een volgend academiejaar. Je zet opnieuw studiepunten in voor dat vak en je krijgt opnieuw twee examenkansen.
Weet dat examenkansen niet onbeperkt zijn als gevolg van de studievoortgangsmaatregelen.

Wanneer vallen de volgende examenperiodes? (art. 55 par 3, OER)

Het nieuwe academiejaar start op maandag 21 september 2015.

Ik behaalde een credit voor een vak, maar wil het examen toch opnieuw af te leggen. Kan dat? (art. 56, OER)

Voor vakken waarvoor je een creditbewijs hebt behaald (minstens 10/20) kan je geen herexamens afleggen. Indien je gedelibereerd bent voor een bepaald vak, heb je wel recht op een tweede examenkans. Indien je de '2e keer' toch minder behaalt dan op je eerste examenkans, blijf je wel geslaagd. Het laatste resultaat blijft echter behouden voor het bepalen van het gemiddelde over de totale opleiding.

Ik wil mijn studiepakket van het tweede semester te verlichten of te verzwaren. Kan dat en wat moet ik dan doen? (art 29 par 5, OER)

Kan ik nu nog overschakelen naar een andere studie? (art. 32, OER)

Ik wil stoppen met studeren. Wat moet ik doen? (art 33, OER) 

Reacties op de inhoud: fsappw@UGent.be. Laatste wijziging op 20/02/2015 9u25.